Thi thử bằng lái xe máy A1 online – Đề 1

Đề số 8

 • Các bạn kick vào “từng đề thi” để làm bài thi, thời gian làm bài là 15 phút cho 20 câu.
 • Câu hỏi và đáp án hiện ra, bạn kick chọn đáp án trả lời (nên nhớ 1 câu có thể có 2 đáp án đó nhé) rồi ấn vào “tiếp tục” để sang câu tiếp theo. Hoặc bạn có thể kich chọn câu hỏi để trả lời trong bảng số câu hỏi từ 1-20.
 • Để quay lại câu hỏi trước bạn chọn “quay lại“
 • Trả lời xong hết 20 câu, bạn ấn “kết thúc” để hoàn thành bài thi và xem mình đạt được bao nhiêu điểm.
 • Nếu đạt 16/20 câu trở lên bạn đã qua phần lý thuyết
 • Kết thúc phần trả lời, bạn ấn vào “xem đáp án” để biết câu nào còn làm sai, sau đó ôn tập lại câu đó.
 • Bạn có thể ấn “bắt đầu lại” để thi lại bài cho chắc kiến thức.
 • Lưu ý: cần làm hết cách đề để có thể ôn tập đủ 150 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1

Chi tiết khóa thi bằng lái xe máy tại  Bình Dương  https://thaycanhdaylai.com

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan

Thi thử bằng lái xe máy A1 online - Đề 8

Thi thử bằng lái xe máy A1 online - Đề 7

Thi thử bằng lái xe máy A1 online - Đề 6

Thi thử bằng lái xe máy A1 online - Đề 5

Thi thử bằng lái xe máy A1 online - Đề 4

Thi thử bằng lái xe máy A1 online - Đề 3

Thi thử bằng lái xe máy A1 online – Đề 1

Đề số 8

 • Các bạn kick vào “từng đề thi” để làm bài thi, thời gian làm bài là 15 phút cho 20 câu.
 • Câu hỏi và đáp án hiện ra, bạn kick chọn đáp án trả lời (nên nhớ 1 câu có thể có 2 đáp án đó nhé) rồi ấn vào “tiếp tục” để sang câu tiếp theo. Hoặc bạn có thể kich chọn câu hỏi để trả lời trong bảng số câu hỏi từ 1-20.
 • Để quay lại câu hỏi trước bạn chọn “quay lại“
 • Trả lời xong hết 20 câu, bạn ấn “kết thúc” để hoàn thành bài thi và xem mình đạt được bao nhiêu điểm.
 • Nếu đạt 16/20 câu trở lên bạn đã qua phần lý thuyết
 • Kết thúc phần trả lời, bạn ấn vào “xem đáp án” để biết câu nào còn làm sai, sau đó ôn tập lại câu đó.
 • Bạn có thể ấn “bắt đầu lại” để thi lại bài cho chắc kiến thức.
 • Lưu ý: cần làm hết cách đề để có thể ôn tập đủ 150 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1

Chi tiết khóa thi bằng lái xe máy tại  Bình Dương  https://thaycanhdaylai.com

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan

Thi thử bằng lái xe máy A1 online - Đề 8

Thi thử bằng lái xe máy A1 online - Đề 7

Thi thử bằng lái xe máy A1 online - Đề 6

Thi thử bằng lái xe máy A1 online - Đề 5

Thi thử bằng lái xe máy A1 online - Đề 4

Thi thử bằng lái xe máy A1 online - Đề 3